Zemeljski plin

Zemeljski plin vsebuje preko 96% metana in je kot takšen brez barve, okusa in vonja. Varnostni razlogi zaradi lažje detekcije plina ob morebitnem uhajanju diktirajo dodajanje vonja pred distribucijo plina v omrežje. Plin zgoreva z modrim plamenom in je lažji od zraka.

Individualni porabniki zemeljskega plina se z gorivom oskrbujejo preko hišnega priključka, vezanega na distributerjev sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Pred priključitvijo na omrežje je potrebno pridobiti soglasje pristojnega distributerja. K vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo, ki jo zahtevata distributer ter veljavna zakonodaja, npr. dovoljenje upravnih organov, potrdilo o lastništvu objekta, soglasje in mnenje dimnikarske službe o ustreznosti dimnika in dimnovodnih naprav, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekt za izvedbo plinske instalacije.

Tehnični plini, stisnjen zrak in kisik

Kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid, vodik in tisoč drugih: tehnični plini so eden osnovnih elementov tehničnega razvoja moderne dobe. Spremljajo nas na vsakem koraku našega vsakdana. Uporabljamo jih v takorekoč vseh industrijskih procesih, od živilske do avtomobilske industrije, od kemične do metalurške, od obdelave kovin do rabe na področju varstva okolja in medicine. Pridobljene iz zraka s fizikalnimi procesi ali pa kot sekundarne produkte pri proizvodnih procesih (kar občutno prispeva k optimizaciji virov), dobavljamo tehnične plini v odvisnosti od karakteristik uporabe in količin bodisi v plinski fazi (jeklenke ali cevovodi) ali v tekočem stanju (utekočinjeni plini v rezervoarjih) z različnimi stopnjami čistosti.